Algemene Voorwaarden

Hoofdkantoor: Wildelandenstraat 3, 4566 AP Heikant

KvK: 70085560


Ingaande: 16-11-2017
Laatste update: 13-02-2021

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
2. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die handelend onder de naam BOLLO EVENTS, hierna te noemen: “BOLLO EVENTS”, een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

Artikel 2: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten BOLLO EVENTS niet tot levering c.q. acceptatie van de order.

Artikel 3: Accepteren van orders
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst tot stand nadat BOLLO EVENTS een opdracht op een in de branche gebruikelijke wijze heeft geaccepteerd. Ten aanzien van telefonisch doorgegeven orders kan BOLLO EVENTS een bevestiging per e-mail verlangen. Een door BOLLO EVENTS afgegeven opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Alle overeenkomsten van koop/verkoop en van huur/verhuur worden door BOLLO EVENTS aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door haar in te winnen informaties blijkt, dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is.
3. Orders, door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor BOLLO EVENTS en wederpartij bindend, met dien verstande, dat BOLLO EVENTS het recht heeft, binnen 8 werkdagen aan de wederpartij schriftelijk te kennen te geven, dat zij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden waarvan de vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de order als geannuleerd geldt, tenzij BOLLO EVENTS en wederpartij alsnog overeenstemming bereiken.
4. Wijzigingen en annuleringen van orders door de wederpartij zijn eerst van kracht na een schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van BOLLO EVENTS, behoudens het daaromtrent bepaalde in deze voorwaarden.
5. Indien BOLLO EVENTS een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de wederpartij is besteld of opgedragen, of waarvan de levertijd verschilt van de door de wederpartij gewenste, dan dient BOLLO EVENTS uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de wederpartij hierop niet binnen 8 dagen reageert, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
6. Voor leveringen of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
7. Mondelingen overeenkomsten zijn pas geldig wanneer deze schriftelijk of digitaal zijn bevestigd door BOLLO EVENTS. Onder een digitale bevestiging vallen ook de hedendaagse communicatiemiddelen zoals e-mail, sms, mms, what’s app, chats en tweets.

Artikel 4: Verzending en levering
1. Het bepaalde in dit artikel geldt indien in de tussen BOLLO EVENTS en wederpartij gesloten overeenkomst geen andere regelingen zijn overeengekomen.
2. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van BOLLO EVENTS of door in haar opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken aan het adres van de wederpartij. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van BOLLO EVENTS.
3. In alle andere gevallen geschiedt levering, zodra de zaken het magazijn/bedrijfsterrein van BOLLO EVENTS verlaten. In deze gevallen reizen de zaken steeds voor risico van de wederpartij, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken.
4. Tenzij de zaken door de wederpartij aan het magazijn van BOLLO EVENTS worden afgehaald, reizen zij met een ter plaatse gebruikelijk vervoermiddel naar keuze van BOLLO EVENTS Verlangt de wederpartij een andere wijze van vervoer, dan zijn extra kosten daarvan voor zijn rekening.
5. Alle zaken worden voor de rekening van de wederpartij vervoerd, tenzij de vrachtkosten of transportkosten zijn ingecalculeerd in de prijs, in welk geval BOLLO EVENTS dat uitdrukkelijk aangeeft.

Artikel 5: Levertijd
1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. BOLLO EVENTSis verplicht zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die zij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Zodanige overschrijding verplicht BOLLO EVENTSniet tot enige vergoeding, noch geeft zij de wederpartij het recht de order te annuleren.
2. BOLLO EVENTS is eerst in verzuim nadat zij door wederpartij bij aangetekend schrijven in gebreke is gesteld en dan eerst nadat haar een redelijke termijn tot nakoming is.

Artikel 6: Verpakking en hoedanigheid
1. Tenzij anders is overeengekomen, staat BOLLO EVENTS ervoor in dat de zaken deugdelijk verpakt geleverd worden.
2. Het geleverde wordt geacht te voldoen aan de tussen partijen geldende kwaliteitseisen en privaat- en publiekrechtelijk voorgeschreven kwaliteitseisen, alsmede aan alle verdere van overheidswege vastgestelde dwingende eisen, behoudens tegenbewijs.

Artikel 7: Reclamaties
1. Het geleverde wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden, behoudens tegenbewijs. Een zaak voldoet niet aan de overeenkomst, indien zij niet de eigenschappen bezit die de wederpartij op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Een andere zaak of een zaak van een andere soort voldoet niet aan de overeenkomst, evenmin als wezenlijke afwijkingen in maat of (technische) eigenschappen.
2. Indien zich een der in lid 1. genoemde gevallen voordoet is de wederpartij gehouden dit aan BOLLO EVENTS te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van het gebrek of nadat hij/zij het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk (e-mail, brief, deurwaardersexploit) aan BOLLO EVENTS worden bevestigd.
3. Het geleverde dient in zijn geheel aanwezig te blijven en de wederpartij dient BOLLO EVENTS in de gelegenheid te stellen de zaken te bezichtigen.
4. Indien BOLLO EVENTS de zaken wenst te (doen) bezichtigen, zal BOLLO EVENTS zulks binnen 7 werkdagen na ontvangst van de in lid 2 bedoelde mededeling aan de wederpartij melden. De bezichtiging zelf dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden.
5. De wederpartij is gehouden te allen tijde zorgvuldig voor het behoud van zaken te zorgen.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van BOLLO EVENTS.

Artikel 8: Gevolgen van tekortkoming in nakoming
1. Wanneer de afgeleverde zaak niet beantwoordt aan het overeengekomene in de zin van het vorige artikel kan de wederpartij, in overleg met BOLLO EVENTS en rekening houdend met de aard der zaken:
a. de zaken behouden tegen evenredige vermindering van de overeengekomen prijs, of
b. herstel eisen van de afwijkingen van het geleverde, tenzij dit herstel niet zo tijdig kan geschieden dat de zaken nog de door de wederpartij gewenste bestemming of hoedanigheid kunnen krijgen, of
c. vervanging eisen van de afgeleverde zaken, tenzij die vervanging niet zo tijdig kan geschieden dat de zaken nog de door wederpartij gewenste bestemming of hoedanigheid kunnen krijgen. De wederpartij kan geen vervanging eisen indien de afwijking van het overeengekomen te gering is om zulks te rechtvaardigen.
2. Behoudens BOLLO EVENTS ‘s verantwoordelijkheid krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is zij overigens niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
3. Behoudens de dekking van haar aansprakelijkheidsassuradeuren is BOLLO EVENTS‘s aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde

Artikel 9: Niet toerekenbare tekortkoming
1. Wanneer BOLLO EVENTS door een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is zij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door haar gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn.
2. Wanneer de wederpartij door een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, dient zij van het optreden van die omstandigheden onverwijld kennis te geven aan BOLLO EVENTS.
3. In alle gevallen van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal ook de andere partij het recht hebben de overeenkomst te annuleren, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.
4. Wanneer BOLLO EVENTS door een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is zij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door haar gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn.
5. Wanneer de wederpartij door een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, dient zij van het optreden van die omstandigheden onverwijld kennis te geven aan ENTERTAINMENT COMPANY.
6. In alle gevallen van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal ook de andere partij het recht hebben de overeenkomst te annuleren, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

Artikel 10: Betaling en eigendomsvoorbehoud
1. Alle betalingen moeten netto contant binnen de gestelde termijn op de factuur vermeld, door BOLLO EVENTS zijn ontvangen.
2. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de wederpartij een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 8% van het factuurbedrag per maand.
3. BOLLO EVENTS kan op de factuur een krediettoeslag in rekening brengen na de vervaldag ten bedrage van 5% van het factuurbedrag, welke toeslag niet door de wederpartij behoeft te worden voldaan bij betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum.
4. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voor de incasso gemaakt moeten worden voor rekening van de wederpartij. De incasso kosten bedragen minimaal € 700,- en de rente wordt berekend aan de hand van de wettelijke regels samengestelde rente 6:119a.
5. De wederpartij is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch BOLLO EVENTS zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan, éénmaal schriftelijk aanmanen.
6. Zaken waarvoor door BOLLO EVENTS nog geen betaling is ontvangen, blijven tot het moment van volledige betaling eigendom van BOLLO EVENTS

Artikel 11: Annulering en opschorting
1. In geval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of van liquidatie van de zaken van de wederpartij, heeft BOLLO EVENTS het recht, het contract, of dat gedeelte ervan dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te annuleren en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd haar recht op vergoeding van de volledige schade, dat door een en ander voor haar mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke BOLLO EVENTS ten laste van de wederpartij heeft, ineens en dadelijk opeisbaar.
2. BOLLO EVENTS is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet (volledig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal voldoen.
3. Alle aantoonbare kosten die BOLLO EVENTS in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt zullen door opdrachtgever aan BOLLO EVENTS worden vergoed. Hieronder vallen tevens alle vorderingen van bij de uitvoering betrokken derden en eventuele (buiten)gerechtelijke kosten.
4. Opdrachtgever is gerechtigd een optreden uit te stellen of te annuleren. Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is deze verplicht alle door BOLLO EVENTS aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het in het contract vermelde uitkoopbedrag:
(a) In geval van uitstel of annulering uiterlijk 30 dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van dat uitkoopbedrag.
(b) In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen dertig dagen en zeven dagen voor de productiedatum, minimaal 75% van dat uitkoopbedrag.
(c) In geval van uitstel of annulering korter dan zeven dagen voor de productiedatum, 100% van dat uitkoopbedrag. Tevens zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering betrokken derden.

Artikel 12: bepalingen specifiek ten aanzien van huur
1. De onderstaande bepalingen gelden specifiek ten aanzien van huur en verhuur. Zij laten echter de overige bepalingen in deze algemenen voorwaarden onverlet.
2. De huurovereenkomst is gesloten voor de in de huurovereenkomst vermelde periode, dan wel indien een bepaalde periode niet is vermeld, voor onbepaalde tijd. Een gedeelte van een dag geldt als een gehele dag.
3. Indien de wederpartij een huurovereenkomst annuleert binnen 7 dagen voor de leveringsdatum, kan BOLLO EVENTS 50% van het totale overeengekomen bedrag in rekening brengen.
4. Verhuurde zaken blijven uitdrukkelijk eigendom van BOLLO EVENTS.
5. Op verzoek van de wederpartij kan BOLLO EVENTS de overeenkomst verlengen. Zij wordt dan geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet.
6. Aflevering van het gehuurde bij de huurder omvat gebruiksklare aflevering op de locatie waar het gehuurde gebruikt zal worden. Aflevering vindt alleen plaats indien zulks is overeengekomen.
7. Door ondertekening van de leveringsbon verklaart de huurder het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en verklaart de huurder het gehuurde in dezelfde staat te retourneren.
8. Bij terughalen c.q. terugbrengen dient het gehuurde in dezelfde staat te verkeren als het zich bij aflevering bevond, behoudens slijtage en verontreiniging als gevolg van normaal gebruik. Kosten voor het vervangen van ontbrekende of beschadigde accessoires en/of onderdelen, en eventuele reiniging van het gehuurde komen voor rekening van de wederpartij.
9. Wanneer het gehuurde in een meer vervuilde of besmeurde staat wordt geretourneerd dan dat het gehuurde is afgeleverd of overgedragen kunnen er schoonmaakkosten worden gerekend. Deze schoonmaakkosten zijn gebaseerd op de tijdsduur voor de schoonmaak en het gebruik van benodigde schoonmaak benodigdheden. De redelijkheid van de in rekening gebrachte kosten kan nimmer door de huurder ter discussie worden gesteld. Onder een vervuilde of besmeurde staat vallen onder andere drankspetters en –vlekken, restanten of lijmresten van tapes en plakbanden, glasscherven, confetti en andere veel voorkomende attributen die in de horeca-, uitgaans- en amusementbranche worden aangetroffen en gebruikt.
10. Vanaf het moment van inontvangstname komt het gehuurde voor risico van de huurder.
11. BOLLO EVENTS zal, indien overeengekomen, het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst op verzoek van de huurder ophalen, tijdens normale kantooruren. Buiten deze uren kan BOLLO EVENTS extra kosten in rekening brengen. Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen is dat BOLLO EVENTS het gehuurde zal terughalen, dient de huurder het op de afgesproken dag op de afgesproken tijd te retourneren, tenzij anders overeengekomen.
12. In geval van niet-tijdige retournering is BOLLO EVENTS gerechtigd de verschuldigde huurprijs voor elke overschrijdingsdag of gedeelte daarvan te verhogen. Bij het niet-tijdig retourneren vervalt per direct het recht op eventueel van toepassing zijnde korting of reductie, ook al is deze in communcatie vooraf, de huurovereenkomst, opdrachtbevestiging, leveringsbon of factuur reeds vermeld.
13. Huurder is verplicht om het nieuw te berekenen totaalbedrag inclusief eventuele vermeerderingen conform artikel 12 lid 8, lid 9 en lid 11 en vermindering conform artikel 12 lid 12 te betalen, e.e.a. binnen de betalingstermijn die op de factuur is vermeld.
14. Het is de huurder verboden:
a. het gehuurde aan derden ten gebruike af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen, of om het op andere wijze te vervreemden;
b. het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve als het gaat om de uitwisseling van gebruikelijke accessoires;
c. enige reparatiehandeling aan het gehuurde uit te voeren;
d. het gehuurde bloot te stellen aan agressieve stoffen of aan weersinvloeden;
e. veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, dan wel dit te beplakken, te beschilderen of anderszins te bewerken;
f. aangebracht beeldmateriaal, reclame uitingen danwel serienummers of barcodes van BOLLO EVENTS aan het gehuurde te verwijderen;
g. het gehuurde te laten opstellen en/of bedienen door ondeskundigen;
h. het gehuurde zodanig te verbinden met andere zaken, dat het roerende karakter van het gehuurde verloren gaat.
15. Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient direct na ontdekking door de huurder schriftelijk aan BOLLO EVENTS te worden gemeld. De huurder is in deze gevallen verplicht de overeengekomen huurprijs te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Daarenboven heeft BOLLO EVENTS het recht een schadevergoeding in rekening te brengen.
16. De wederpartij bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgesteld. Hij/zij draagt de verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van die plaats en dient BOLLO EVENTS te informeren over de ligging van kabels, buizen en leidingen. Schade die optreedt als gevolg van het niet voldoen aan het in dit artikel bepaalde komt niet voor rekening van BOLLO EVENTS.
17. Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van een derde nodig is, draagt de wederpartij zorg voor het verkrijgen van die toestemming. Eveneens dient de wederpartij zorg te dragen voor alle noodzakelijke vergunningen.

Artikel 13: BUMA rechten
Indien en voor zover tussen de wederpartij en BOLLO EVENTS enige overeenkomst bestaat ten gevolge waarvan bij de uitvoering van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien voor BOLLO EVENTS, BUMA rechten verschuldigd zullen zijn, dan wel andere rechten die samenhangen met voortbrengselen van de geest, zullen deze rechten verschuldigd zijn door de wederpartij, die, voor zover nodig, eveneens zorg zal dragen voor aangiften en dergelijke en, indien BOLLO EVENTS aangesproken zal worden, BOLLO EVENTS, zal vrijwaren voor de betaling van deze rechten.

Artikel 14: Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van BOLLO EVENTS bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet BOLLO EVENTS’s recht om het geschil voor te leggen aan de
volgens normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten beslechten door een buitenland rechter of middels arbitrage of bindend advies.

Artikel 15: Privacy
1. BOLLO EVENTS respecteert uw privacy. Uw adres-, contact- en betalingsgegevens worden zorgvuldig behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij hier bijzondere omstandigheden voor zijn. Indien dit het geval is vraagt BOLLO EVENTS u te alle tijden¬ van te voren om toestemming. ¬¬¬
2. Tijdens feesten, producties en levering van apparatuur aan derden behoudt BOLLO EVENTS het recht om foto’s en video’s te maken. Dit beeldmateriaal is bedoeld voor eventuele promotionele doeleinden, zowel online als ook offline. Indien u niet wilt dat BOLLO EVENTS foto’s en video’s maakt of deze voor online/offline promotie gebruikt kunt u dit zowel vóór en tijdens het feest, productie of levering kenbaar maken. Indien BOLLO EVENTS geen bezwaren ontvangen heeft behouden wij het recht om het beeldmateriaal gebruiken. Indien u ná het feest, productie of levering bezwaar maakt zal BOLLO EVENTShet gebruikte online beeldmateriaal alsnog verwijderen. Offline beeldmateriaal zoals brochures en spandoeken worden verwijderd of aangepast, waarbij de kosten die hier mee gemoeid zijn voor uw eigen rekening zijn.